Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

Με τις αλλαγές στο ΝΑΤΟ επιδιώκεται η καθυπόταξη και η υποδούλωση των λαών

«Φωνή της Αλήθειας», αρ. φυλ 59, 1-15/6/1996, σελ.4

Μετά από 5 χρόνια διαβουλεύσεων α­ποφασίστηκαν αλλαγές στην οργάνωση του ΝΑΤΟ για να προσαρμοστεί αυτός ο στρατιωτικός επιθετικός Οργανισμός στη νέα διεθνή κατάσταση που επικρα­τεί σήμερα στην Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο.
Η κύρια επιδίωξη του είναι η "Συνερ­γασία για την Ειρήνη", όπως ήδη τη χαρακτηρίζουν με την οποία είναι σύμ­φωνη και η Ρωσία και η επέκταση του προς Ανατολάς με την είσοδο στη Συμ­μαχία στο εγγύς μέλλον χωρών όπως η Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, κλπ.
Σύμφωνα με τη νέα διοργάνωση του το ΝΑΤΟ θα επεμβαίνει όπου κρίνει ό­τι απειλείται η ασφάλεια των κρατών μελών, όχι μόνο μέσα στα σύνορα τους όπως πρόβλεπε μέχρι τώρα η Συμμα­χία, αλλά παντού όπου κριθεί ανα­γκαίο. Η επέμβαση και η κατοχή της Βοσνίας από τα ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα αποτελεί τυπικό παράδειγμα και προει­δοποίηση για τους λαούς.
Για να είναι αποτελεσματικές οι ΝΑΤΟϊκές επεμβάσεις δημιουργήθηκαν οι Συνδυασμένες Μικτές Δυνάμεις Αποστο­λής, οι οποίες είναι επίλεκτες στρατιω­τικές δυνάμεις εξοπλισμένες με όπλα της τελευταίας τεχνολογίας, για την ταχεία μεταφορά τους διαθέτουν κατάλ­ληλη υλικοτεχνική υποδομή, έχουν συ­στήματα για την συλλογή πληροφορι­ών και μπορούν να επέμβουν στις χώ­ρες της Ευρώπης χωρίς τη συμμετοχή των αμερικάνων. Με την αναδιοργάνω­ση του αυτή το ΝΑΤΟ σκοπεύει να γί­νει ο "καθοριστικός παράγοντας σταθε­ρότητας" όπως ισχυρίζονται οι επιτε­λείς του και όχι να μεταβληθεί καθώς επιδιώκει σε παγκόσμιο χωροφύλακα.
Για τις επιθετικές αποστολές του έχει την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ως γνωστόν τα μόνιμα μέλη του είναι: η ΕΠΑ, Αγ­γλία, Γαλλία, Ρωσία και Κίνα. Αναμφι­σβήτητα το Συμβούλιο βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο των Αγγλο-αμερικάνων και Ευρωπαίων ιμπεριαλιστών οι οποί­οι θα λαμβάνουν και τις αποφάσεις.
Αναβαθμισμένο το ΝΑΤΟ, με την είσο­δο της Γαλλίας στη Συμμαχία μετά α­πό απουσία 30 χρόνων αποτελεί κίνδυ­νο για τους λαούς που αγωνίζονται για την εθνική και κοινωνική τους απελευ­θέρωση.
Από την ίδρυση του το ΝΑΤΟ στράφη­κε εναντίον της τότε σοσιαλιστικής Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσια­λιστικών χωρών της Ανατολικής Ευρώ­πης και εναντίον των λαών της Ευρώ­πης. Υποστήριξε τα ιμπεριαλιστικά συμ­φέροντα της Αμερικής και Ευρώπης και σήμερα μετατρέπεται σε παγκόσμιο χω­ροφύλακα.
Αυτό το ΝΑΤΟ κατά την Γ.Γ. του "Κ"ΚΕ Αλέκα Παπαρήγα θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια των ελληνι­κών συνόρων που απειλούνται από την Τουρκία, η οποία βέβαια ανήκει στην ίδια Συμμαχία.
Η Αλέκα Παπαρήγα γνωρίζει βέβαια ότι υπάρχουν πολλές αντιθέσεις ανάμε­σα σε χώρες εξαρτημένες όπως η Ελ­λάδα και η Τουρκία και στους ιμπερια­λιστές και οι οποίες οξύνονται ή αμ­βλύνονται, και αυτό συνήθως καθορίζε­ται από τους ισχυρούς ιμπεριαλιστές και είναι σε βάρος των εξαρτημένων χωρών και λαών, και μ’ αυτά που λέ­ει δίνει μαθήματα υποταγής στους ιμπε­ριαλιστές. Οπωσδήποτε αυτό θα ληφθεί υπόψη και θα κριθούν ανάλογα οι υπη­ρεσίες τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: