Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Οι συνταξιούχοι αγωνίζονται για να επιβιώσουν

«Φωνή της Αλήθειας», αρ. φυλ 33, 1-15/4/1995, σελ. 1

Οι συνταξιούχοι στη χρονική περίο­δο 1990-94 έχασαν 35% από τις συντά­ξεις τους, δηλ. το 1/3 των αποδοχών τους. 800.000 συνταξιούχοι ζουν κάτω α­πό τα όρια της φτώχειας. Για εκατοντά­δες χιλιάδες συνταξιούχους οι συντάξεις αρχίζουν από 35.000 δρχ. και φθάνουν τις 80.000 δρχ. το μήνα.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής και κοινωνικής αδιαφορίας των εκάστοτε αστικών κυβερνήσεων, είναι α­ποτέλεσμα του φιλελεύθερου και σοσιαλι­στικού προγράμματος που εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια και σκοπεύουν στην οι­κονομική αφαίμαξη όλων των εργατών και εργαζομένων μη εξαιρουμένων βέ­βαια και των συνταξιούχων. Η άθλια οι­κονομική κατάσταση των απόμαχων της δουλιάς είναι ακόμα αποτέλεσμα της μο­νόπλευρης λιτότητας που έχει επιβληθεί στο λαό μας από τα μονοπώλια της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το τίμημα που πληρώνει ο λαός μας για την ένταξη της χώρας μας στην ΕΕ.
Την εφάπαξ οικονομική βοήθεια που χο­ρήγησε η κυβέρνηση, οι συνταξιούχοι τη χαρακτήρισαν σαν "φιλοδώρημα" και πράγματι έτσι είναι, αφού αντιστοιχεί σε αύξηση 100 δρχ. την ημέρα, και ενώ αυ­τή η κατάσταση επικρατεί στους συνταξι­ούχους, οι διάφορες επιχειρήσεις οφεί­λουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δρχ. στο ΙΚΑ από οφειλόμενες εισφορές τους. Οι επιχειρήσεις όχι μόνο δεν αποδίδουν τις δικές τους εισφορές αλλά ούτε και των εργαζομένων, τις οποίες παρακρα­τούν κάθε μήνα.
Κυβερνητική αδιαφορία και εμπαιγμός α­πό τη μια μεριά, και δυναμικές κινητο­ποιήσεις των συνταξιούχων από την άλ­λη. Έτσι στις 6 του Απρίλη με το συλλα­λητήριο που οργάνωσαν οι συνταξιούχοι διεκδίκησαν δυναμικά το δικαίωμα μιας αξιοπρεπούς ανθρώπινης διαβίωσης.
Ο λαός μας συμπαραστέκεται και συ­μπαθεί τον αγώνα των συνταξιούχων, οι οποίοι αναγκάζονται να αγωνίζονται για να επιβιώσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: